Bezoekadres: Prinses Beatrixlaan 582 2595 BM Den Haag Postadres: Postbus 1 2501 AA Den Haag
E-mailadres: permission@anp.nl Telefoon 070 41 41 105 KvK Haaglanden: 27037499 IBAN: NL93 KRED 0633 0159 38
PER E-MAIL
Den Haag, 5 september 2019
Dossiernummer: IN459852
Onderwerp: onrechtmatig gebruik foto(’s) ANP
Geachte Heer,
Onlangs werd door ons geconstateerd dat u gebruikmaakt van een of meerdere foto’s van het Algemeen Nederlands
Persbureau B.V. (ANP). In de bijlage ziet u een screenshot waaruit dat gebruik blijkt.
Wellicht bent u zich van dit gebruik niet bewust en hebt u zelfs nooit eerder van het ANP gehoord. Het ANP is het
grootste persbureau van Nederland en verzorgt nieuws, fotografie, radio en persberichten voor de meest uiteenlopende
mediabedrijven met vele online én offline publicaties. Samen met zijn juridische partner Permission Machine B.V.B.A.
controleert het ANP constant of zijn foto’s niet zonder licentie op het internet gebruikt worden. Dit gebruik komt helaas
steeds vaker voor en kan funest zijn voor de inkomsten van de fotograaf, het ANP en voor de exclusiviteit van de foto’s.
Alle foto’s van het ANP zijn auteursrechtelijk beschermd. U hebt een licentie (lees: toestemming) van het ANP nodig om
de foto(’s) te mogen gebruiken. Uit onze gegevens blijkt niet dat u die toestemming hebt. Daardoor pleegt u een inbreuk
op de auteursrechten van het ANP, zijn licentiegevers en/of zijn fotografen. Zij lijden hierdoor schade. Het ANP en zijn
fotografen houden u aansprakelijk voor de schade. Zij willen daarvoor een vergoeding ontvangen. De schade bestaat tot
dit moment uit de gemiste licentievergoeding, en de kosten van onderzoek en opsporing.
Gemiste licentievergoeding en verhoging wegens ontnemen beschikkingsrecht
Doordat u geen toestemming hebt, heeft het ANP geen licentievergoeding kunnen rekenen. Het is bij het ANP niet
gebruikelijk om individuele foto’s te verkopen. Om tot een redelijke vaststelling van de economische waarde van een foto
te komen, wordt aansluiting gezocht bij de tarieven die de Stichting Foto Anoniem hanteert.*
Deze tarieven zijn afhankelijk van de duur van het gebruik en het type website (zoals ‘Bedrijven en Instellingen’ en
‘Cultureel en Educatief’). Voor elk begonnen jaar rekent Stichting Foto Anoniem hetzelfde bedrag aan. In het kader van
dit voorstel tot schikking wordt vanaf het tweede begonnen jaar per jaar slechts 20% van het gebruikelijke jaartarief
aangerekend.
Het bovenstaande betreft een voorstel tot minnelijke schikking, geen berekening van de geleden schade. Het ANP lijdt
immers ook (immateriële) schade door de inbreuk op zijn exclusieve recht om te bepalen waar en hoe zijn foto’s worden
gebruikt (beschikkingsrecht). Gebruikelijk wordt daartoe de economische waarde verdubbeld.
Dhr. Fred Vanveen t.a.v. rodebaert.nl
Nederland
Bezoekadres: Prinses Beatrixlaan 582 2595 BM Den Haag Postadres: Postbus 1 2501 AA Den Haag
E-mailadres: permission@anp.nl Telefoon 070 41 41 105 KvK Haaglanden: 27037499 IBAN: NL93 KRED 0633 0159 38
Kosten van opsporing
Er werden kosten gemaakt voor het opsporen van het illegale gebruik van de foto, het nemen van de screenshots, het
vastleggen c.q. achterhalen van uw contactgegevens, de communicatie met ANP, het bepalen van de hoogte van de
begrote schade en het samenstellen van dit juridische dossier.
Permission Machine besteedde al iets meer dan 45 min aan werkzaamheden in dit dossier.
De schade voor de auteursrechthebbende voor de werkzaamheden van Permission Machine komt daarmee op € 67,50,
tot en met vandaag.
Maar ook het ANP maakte kosten; het ANP heeft immers in zijn administratie moeten nagaan of er licenties werden
uitgereikt voor de website waarop de foto(‘s) gebruikt wordt/worden. Zo werd de eigen licentiedatabank nagekeken,
alsook die van de partners van het ANP. De tijd die met die werkzaamheden gepaard ging, was 15 min.
De kosten hiervan bedragen € 22,50, tot en met vandaag.
Deze kosten kunnen ex art. 1019 h Rv als redelijke kosten, gepaard gaande met de geconstateerde inbreuk, van u
worden gevorderd. Let op: dat geldt ook voor de kosten die wij vanaf heden nog zullen moeten maken.
Hierdoor komt de totale schade tot en met vandaag op :

Economische waarde conform tarieven Stichting Foto Anoniem
Kosten opsporing + werkzaamheden Permission Machine
Kosten werkzaamheden ANP
Totaal
€ 180,00
€ 67,50
€ 22,50
€ 270,00

Dit bedrag is een schadevergoeding en hierop is geen BTW van toepassing.
Schikkingsvoorstel
Het ANP biedt u de gelegenheid om de schade en kosten van dit dossier te vergoeden, een en ander binnen 14 dagen
na heden.
U kunt daartoe het bedrag ad € 270,00 overmaken op rekeningnummer NL93 KRED 0633 0159 38 o.v.v. IN459852.
Dit rekeningnummer is in beheer van onze juridische partner Permission Machine. Zij bewaken de verdere voortgang in
dit dossier.
Aanvaarding van dit aanbod kan alleen door binnen de termijn van 14 dagen na heden te betalen. Zonder tijdige betaling
is er geen sprake van aanvaarding en komt dit voorstel te vervallen.
Voorts wordt u dringend verzocht (lees: gesommeerd) om de foto(’s) zo snel mogelijk van uw website en server af te
halen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na heden. We wijzen u er daarbij nadrukkelijk op dat enkel het verwijderen van de
foto(’s) de geleden schade en kosten wegens de inbreuk niet compenseert.
Indien u de foto(‘s) op andere wijzen hebt verspreid, ontvangen wij daar graag binnen 14 dagen een gespecificeerd
overzicht van, met daarbij de wijze van verspreiding, contactgegevens van de ontvangers en andere informatie die
relevant is voor het bestrijden van de inbreuk en het begroten van de schade.
Bezoekadres: Prinses Beatrixlaan 582 2595 BM Den Haag Postadres: Postbus 1 2501 AA Den Haag
E-mailadres: permission@anp.nl Telefoon 070 41 41 105 KvK Haaglanden: 27037499 IBAN: NL93 KRED 0633 0159 38
We begrijpen dat deze brief voor u onverwacht kan zijn. In de bijlage kunt u goed zien om welke foto(’s) het gaat en wat
uw gebruik precies is. Veel vragen zijn al beantwoord in onze FAQ (zie bijlage). Mocht u toch over een juiste licentie
beschikken, of meer willen weten over het bedrag, de schikking of de echtheid van deze brief, dan kunt u mailen naar
permission@anp.nl of bellen naar 070-4141105 (ma tot do: 9-12 en 13-16u, vr: 9-12 en 13-14u). Permission Machine zal
u in deze communicatie te woord staan. Permission Machine is gesitueerd in Herentals, België, dus uw telefoontje zal
naar België worden doorgeschakeld.
Het ANP en Permission Machine streven ernaar deze kwestie met u ordentelijk af te wikkelen. Mocht dat niet lukken, dan
moet u er rekening mee houden dat verdere kosten voor de opvolging van het dossier en juridische bijstand ook op u
verhaald zullen worden, tegen de uurtarieven die de behandelende partijen hanteren.
Hoogachtend,
Bas van Beek Denise De Backer
Directeur ANP CEO Permission Machine
*De Stichting Foto Anoniem biedt u de mogelijkheid om u te vrijwaren van aanspraken wegens auteursrechtelijke inbreuken. Wanneer u de rechthebbende
van een foto niet kunt achterhalen en toch de foto wilt gebruiken, dan kunt u met de Stichting Foto Anoniem een overeenkomst sluiten tegen de tarieven die
zij op hun website plaatsten. Aan de hand van die tarieven werd nu de economische waarde van de foto(‘s) bepaald.
Screenshot Databank 802531
Link: https://www.anpfoto.nl/search.pp?page=1&ShowPicture=802531&pos=2
Details publicatie
Website: https://www.rodebaert.nl
Webpagina: https://www.rodebaert.nl/index.php?location=stadia
URL afbeelding: https://www.rodebaert.nl/stadia/ere1819_bestanden/feyenoord_dekuip.png
Vastgestelde duur gebruik: 05/09/2019
Screenshot
Tarievenlijst Stichting Foto Anoniem
Internet (websites)

Bedrijven en Instellingen € 360 Per jaar
Cultureel en Educatief € 180 Per jaar

Gebruik voor logo’s en huisstijl: + 100%
http://fotoanoniem.nl/wp-content/uploads/2019/08/Stichting-Foto-Anoniem-Tarievenlijst-2019.pdf
Bezoekadres: Prinses Beatrixlaan 582 2595 BM Den Haag Postadres: Postbus 1 2501 AA Den Haag
E-mailadres: permission@anp.nl Telefoon 070 41 41 105 KvK Haaglanden: 27037499 IBAN: NL93 KRED 0633 0159 38
1. Waarom dit schikkingsvoorstel voldoen?
Het maken van foto’s vergt geduld, kunde en creativiteit. De schikking die u betaalt is de eerlijke vergoeding voor de foto
en de tijd die we hebben gestoken in het verkopen en opzoeken van de foto’s.
2. Wat is het ANP?
Het Algemeen Nederland Persbureau is het grootste persbureau van Nederland en verzorgt nieuws, fotografie, radio en
persberichten voor de meest uiteenlopende mediabedrijven met vele online én offline publicaties.
3. Wat is Permission Machine?
Permission Machine bvba is distributeur van het ANP en is door het ANP gemachtigd om schikkingen te verlenen op de
werken vermeld op het schikkingsvoorstel. Permission Machine is ook gemachtigd om in rechte op te treden tegen
auteursrechtelijke inbreuken.
4. Iemand anders heeft mijn website gemaakt, wat nu?
Onder het auteursrecht bent u zelf aansprakelijk voor het gebruik van de foto’s op uw website, ook wanneer deze
werden geplaatst door een werknemer, stagiair of leverancier.
5. Wat als ik materiaal van derden gebruik?
Als u materiaal van derden (zoals blogposts, brochures, presentaties …) op uw website plaatst, dient u vooraf met deze
derde te verifiëren of dit auteursrechtelijk in orde is. U bent immers zelf aansprakelijk voor het materiaal dat u op uw
website plaatst, ook wanneer het door een derde werd aangeleverd. Enkel de fotograaf of wij kunnen rechten verlenen
op de foto’s, iemand anders kan zonder onze toestemming geen rechten overdragen.
6. Ik vond de foto via Google afbeeldingen.
De foto’s die u vindt via Google Images zijn vaak auteursrechtelijk beschermd, zoals door Google aangegeven wordt met
de mededeling “deze afbeelding kan auteursrechtelijk beschermd zijn.” Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te
zorgen dat u over een licentie beschikt, voor u van een dergelijke foto gebruikmaakt.
7. Moet ik de foto nu van mijn website verwijderen?
U dient de foto zo snel mogelijk van uw website en server te verwijderen. Ook als u ons schikkingsvoorstel betaalt heeft
u geen licentie voor gebruik in de toekomst. U betaalt enkel voor gebruik in het verleden. Het verwijderen van de foto
alleen is niet voldoende om de schade te voldoen. Uw gebruik staat vast.
8. Er stond geen copyrightmelding op de foto.
Het feit dat geen auteur is vermeld bij een foto, betekent niet dat de fotograaf zijn rechten op de foto heeft opgegeven. Er
is geen verplichting om (c) of “copyright” bij een werk te vermelden. Het auteursrecht ontstaat automatisch in hoofde van
de auteur en dient te worden gerespecteerd, ook wanneer zijn naam niet is vermeld.
9. U denkt dat dit een vergissing is?
Stuur een mail naar permission@anp.nl, en wij kijken het voor u na. Als u de foto inderdaad gewoon mag gebruiken,
annuleren wij dit schikkingsvoorstel en hoeft u verder niets meer te doen.